Pts

1 2 3 4 5
Vladimir Dakhin 11 9 11 5 11
Oleg Kharlakin 8 11 8 11 2